Discipline Committee

Sr. NO. Name
1 DR.S.K.SAHOO
2 DR.DHEERAJ KUMAR SHARMA
3 DR.K.K. SHARMA
4 DR.ANAMIKA SHUKLA
5 DR.VIJAY VAISH
6 DR.SANDEEP KUMAR SINGH
7 MR.ARPIT JAISWAL
8 MR.AMIT GUPTA