Sports Committee

Sr. No. Name
1 DR.DHEERAJ KUMAR SHARMA
2 DR.K.K. SHARMA
3 DR.SANDEEP KUMAR SINGH
4 MR.ARPIT JAISWAL
5 MR.AMIT GUPTA
6 DR.KULRATAN SINGH
7 DR.PRATIMA CHAKRAWARTI
8 MRS.SHRADDHA TRIPATHI
9 DR.SHVETA SAHU
10 DR.NEETU SINGH
11 DR.ABHILASH SINGH
12 DR.NEHA KUMARI
13 DR.SANTOSH RANJAN
14 DR.SHILPI SINGH